Vize školy

Chceme být moderní střední školou všeobecného zaměření, která je otevřena všem dostupným objektivním informacím, novým způsobům komunikace a moderním výukovým metodám. Věrní své tradici opíráme se o vzájemnou důvěru, odpovědnost a slušné jednání. Naším cílem je další profesní a osobnostní růst žáků.

RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy

Chceme:

Udržet kvalitní výsledky vzdělávacího procesu, konkurenceschopnost

  • Průběžně evaluovat ŠVP v návaznosti na revizi RVP, v návaznosti na jasné vymezení náplně povinně volitelných seminářů zajišťujících profilaci žáka
  • Zacílit DVPP na oblast inkluzivního vzdělávání žáků se SVP, vyhledávat nadané žáky a systematicky s nimi pracovat
  • Udržet navázanou aktivní spolupráci s vysokými školami a získat další partnery k získání praktických dovedností a motivaci k dalšímu studiu, podpora technickému vzdělávání

Podporovat osobnostní a profesní růst všech pracovníků školy

Vytvořit ze školy místo, kde se vyučující i jejich žáci rádi stýkají, zviditelnit školu

  • Do činnosti školy aktivně zapojit Studentskou radu, současně vést žáky k zodpovědnosti za své jednání
  • Vytvářet atmosféru spolupráce mezi učiteli, žáky a rodiči
  • Zapojit žáky do organizace projektových dnů, volnočasových aktivit
  • Rozvíjet bohatou nabídku mimoškolních aktivit
  • Udržet spolupráci se sociálními partnery, získat další partnery z ekonomické oblasti

Efektivně vynakládat finanční prostředky, udržet úroveň materiálně technického vybavení školy v souladu rozvojem ICT