Povinně volitelné předměty – semináře

Žáci tříd 3. A, 3. B, 7. A8

V souladu s učebním plánem gymnázia si povinně zvolíte třetí a čtvrtý volitelný předmět, které budete navštěvovat v posledním ročníku gymnázia. Oba předměty budou tříhodinové. Semináře, které již navštěvujete, budou ve čtvrtém ročníku tříhodinové! Není možná volba stejných seminářů ve třetím a čtvrtém ročníku. Každý žák musí mít čtyři různé volitelné předměty.
V posledním ročníku nebudete mít předměty: fyzika, biologie, chemie.
Obsahem profilové části maturitní zkoušky z předmětů – (matematika, fyzika, chemie, biologie, základy spol. věd, dějepis, zeměpis, estetická výchova a další cizí jazyk) je určitá část učiva příslušných volitelných předmětů.
V rámci společné nebo profilové části maturitní zkoušky musíte vykonat zkoušku z cizího jazyka.
Volbu proveďte uváženě tak, abyste se dobře připravili k maturitní zkoušce a na VŠ. Součástí volitelných předmětů je vypracování a obhájení seminární práce.
O požadavcích k přijímacím zkouškám na VŠ se můžete informovat u výchovného poradce.

Termín odevzdání přihlášek: 21. únor 2014 (přihlášku obdržíte koncem ledna 2014)

Předkládáme Vám stručnou charakteristiku volitelných předmětů, ze kterých můžete vybírat

1. Seminář a cvičení z fyziky – FS

– cílem semináře je příprava k maturitě, přehled, prohloubení a procvičení středoškolské fyziky s důrazem na vzájemnou souvislost různých oblastí fyziky a příbuzných oborů
– příprava k přijímacím zkouškám na VŠ
– řešení složitějších fyzikálních úloh, vypracování testů podobných testům na VŠ
– využití Internetu ve vhodných případech

2. Seminář a cvičení z chemie – ChS

– prohloubení a procvičování učiva z chemie obecné, anorganické, organické, analytické a biochemie
– práce s odbornou a cizojazyčnou literaturou
– práce na PC, informace z Internetu
– příprava na maturitní zkoušku a přij. zkoušky na VŠ
– praktické dovednosti v chemické laboratoři

3. Literární seminář – LS

– kombinace literární teorie, rozborů a alternativního psaní
– literární žánry, básnické prostředky
– charakteristika umění od starověku po moderní umění, rozbor na vybraných dílech, avantgardní umění, postmoderna, regionální umění
– divadlo – výstavba hry, kompozice textu, divadelní realizace

4. Kapitoly z matematiky – MS

– rozšíření základního učiva z matematiky o vybrané kapitoly
– např. výroková logika, počítání s maticemi, …
– kvalitní příprava k přijímacím zkouškám na vysokou školu
– seminář není určen pro žáky navštěvující matematický seminář

5. Seminář z geografie a geologie – GeS

– prohloubení znalostí regionální geografie, v této souvislosti i prohloubení učiva fyzické geografie na konkrétních příkladech v jednotlivých regionech
– zvláštní důraz kladen na srovnávací charakteristiky jednotlivých regionů a jednotlivých států
– sledování vývojových, politických a hospodářských tendencí a integračních procesů

6. Informačně technologický základ – ITZ (k nové maturitní zkoušce)

– Informace a informační zdroje – práce s informacemi; informace a metainformace
– druhy informačních zdrojů; relevance a kvalita informačních zdrojů
– etické a právní normy při práci s informacemi, ochrana autorských práv
– ergonomie a hygiena práce s PC, ICT pro osoby s handicapem
– Hardware – komponenty počítače a jejich funkce, digitální záznam informací
– periferní zařízení
– práce s počítačem a periferními zařízeními
– využití počítače v propojení s dalšími zařízeními (digitální fotoaparát, mobil apod.)
– Software – principy operačních systémů
– práce v operačním systému
– práce s daty
– druhy operačních systémů, aplikační programy a jejich typy
– programovací jazyky
– bezpečnostní pravidla při používání počítače (aktualizace operačního systému a aplikací, ochrana proti virům apod.)
– Počítačové sítě – orientace v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítí a sítí GSM
– internet, komunikace, automatická aktualizace, antivirové zabezpečení

7. Seminář z latiny – LaS – základy

– seminář je vhodný pro žáky, kteří chtějí studovat lékařství a humanitní obory na VŠ
– základy latinského tvarosloví, konjugace, deklinace substantiv a adjektiv
– stupňování přídavných jmen, číslovky základní a řadové, adverbia – akuzativ s infinitivem a nominativ s infinitivem
– výklad římských reálií, antika
– cizí slova, jejich původ v latině, latinské citáty, výroky

8. Estetický seminář – EsS

– dějiny umění – umění jako obraz své doby
– dějiny hudby
– hudební teorie a terminologie, poslech děl, zařazení, rozbor
– architektura a krajina, prostředí života
– evropská výtvarná kultura a mimoevropské umění – regionální umění
– absolvování semináře je nezbytné pro maturitu z profilového předmětu Estetická výchova
– seminář je vhodný pro žáky, kteří se budou hlásit na umělecké školy, pedagogické fakulty a pod.

9. Seminář a cvičení z biologie – BiS

– rozšiřování a procvičování učiva (fylogeneze organismů, orgánových soustav – živočichů i člověka)
– základní metabolické děje, řešení příkladů z genetiky organismů
– práce s odbornou literaturou, na PC, využití Internetu, příprava na přij. zkoušky na VŠ
– získávání dovedností a návyků v různých metodách praktických cvičení

10. Psaní na PC – ZAV

– zvládnutí klávesnice, možnost i výuky doma (využití programu ZAV ve škole zdarma)
– získání dovednosti psaní na klávesnici všemi deseti
– základní seznámení s normou ČSN 01 6910 (životopis, žádost, korespondence)

11. Dějepisný seminář – DS

– práce s historickým dokumentem, regionální historie
– náboženské systémy, mytologie
– vybrané kapitoly z dějin středověku a novověku
– dějiny kultury, hospodářství, techniky, historický zeměpis
– vybrané kapitoly z dějin 20. stol., prognózy pro 21. stol.

12. Konverzace v německém jazyce – NK

– rozšiřování slovní zásoby a zdokonalení řečových dovedností
– cvičení sluchové paměti, reprodukce slyšených textů
– čtení a rozbor úryvků z literárních děl, prohlubování znalostí reálií německy mluvicích zemí
– práce s časopisy, velké osobnosti německé a rakouské kultury
– diskuse k aktuálním politickým tématům
– korespondence úřední, navazování osobních kontaktů
– využití Internetu, spolupráce s partnerskou školou
– příprava k maturitní zkoušce, aplikace vědomostí k aktivnímu užití v praxi

13. Konverzace v anglickém jazyce – AK

– prohlubování komunikativních schopností v oblastech společenského styku a oblastech každodenního života
– rozšíření slovní zásoby v návaznosti na probíraná témata
– aplikace osvojených gramatických struktur v běžných komunikačních situacích
– reálie anglicky mluvících zemí
– přehled historie anglické a americké literatury, četba úryvků v originále
– četba anglicky psaných textů z časopisů a novin v návaznosti na probíraná témata a aktuální události a jejich reprodukce
– získání základních znalostí o kultuře a životním stylu v anglicky mluvících zemích
– sestavení souvislého písemného a ústního sdělení k aktuálním událostem a dané tematice v různých formách
– upevnění a automatizace výslovnostních návyků

14. Konverzace ve španělském jazyce – ŠK

– prohlubování komunikativních schopností v oblastech společenského styku a oblastech každodenního života
– rozšíření slovní zásoby v návaznosti na probíraná témata
– aplikace osvojených gramatických struktur v běžných komunikačních situacích
– reálie španělsky mluvících zemí
– četba španělsky psaných textů z časopisů a novin v návaznosti na probíraná témata a aktuální události a jejich reprodukce
– získání základních znalostí o kultuře a životním stylu ve španělsky mluvících zemích
– upevnění a automatizace výslovnostních návyků

15. Seminář z deskriptivní geometrie – DgS

– seminář je velmi vhodný pro budoucí studenty technických oborů – stroj. fakulty, architektury apod.
– základní zobrazovací metody – kótované promítání, Mongeovo promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání
– určování vzájemných poloh bodů, přímek a rovin
– konstrukce kuželoseček
– zobrazování jehlanu, hranolu, oblých těles (koule, válec, kužel) a jejich řezy

16. Konverzace v ruském jazyce – RK

– zvládnutí azbuky, plynulého čtení a psaní
– gramatika v rozsahu učebnice (1. díl)
– témata: osobní charakteristika, bydlení, škola, obchody, stravování, kultura a umění
– Petrohrad

17. Společenskovědní seminář – SvS

– navazuje na učivo předmětu základy spol. věd, rozšiřuje znalosti a praktické dovednosti v jednotlivých společenských vědách
– zaměřuje se na ekonomii, psychologii, sociologii, neformální logiku, filosofii, právo a politologii
– mezi základní prostředky bude patřit práce s rozmanitými texty, testy, ankety, soutěže, logická cvičení, besedy a diskuse

18. Základy podnikání a projektového řízení

– Měkké manažerské dovednosti (SWOT, Brainstorming, zpětná vazba, týmová práce, time management, komunikace a vyjednávání, řešení problémů a konfliktů)
– Základy projektového řízení
– Základy podnikání (právní úprava, daně a účetnictví, ekonomika obchodu, personalistika)
– Řízení podnikatelských plánů a projektů (LogFrame, harmonogram, rozpočet)
– Analýzy (trhu, cílových skupin, konkurence, finanční, rizik)
– Marketing

19. Seminář multimediální tvorby

– Grafická a vjemová průprava, studium a vytváření grafických materiálů
– Upoutávka, projekce
– Vlastní animace, tvorba scénáře
– Realizace multimediálního projektu

20. Seminář a cvičení z molekulární biologie a genetiky

– Opakování a prohlubování učiva z molekulární biologie a genetiky
– Řešení příkladů z genetiky
– Dovednosti a znalosti vhodné ke studiu na přírodovědeckých a lékařských fakultách

Žáci tříd 2. A, 2. B, 6. A8

v souladu s učebním plánem gymnázia si povinně zvolíte dva předměty, které budete navštěvovat ve třetím (sedmém) a čtvrtém (osmém) ročníku. Jedná se o dvouleté předměty, které jsou ve třetím (sedmém) ročníku dvouhodinové, ve čtvrtém (osmém) ročníku tříhodinové.
Ve čtvrtém (osmém) ročníku přibudou další dva volitelné předměty, jejichž volbu provedete
v příštím školním roce. Volba těchto předmětů úzce souvisí s předměty, ze kterých budete maturovat a také s volbou vysokoškolského studia.
Obsahem profilové části maturitní zkoušky z předmětů – (matematika, fyzika, chemie, biologie, základy spol. věd, dějepis, zeměpis, programování a další cizí jazyk) je určitá část učiva příslušných volitelných předmětů. Proto důrazně doporučujeme návštěvu odpovídajícího volitelného předmětu, chcete-li z některého z těchto předmětů maturovat.
Součástí volitelných předmětů je vypracování a obhájení seminární práce.
K volbě seminářů z následující nabídky přistupujte zodpovědně! Případné změny seminářů budou možné pouze ve výjimečných a odůvodněných případech!
O požadavcích k přijímacím zkouškám na VŠ se můžete informovat u výchovného poradce.

Termín odevzdání přihlášek: 14. únor 2014 (přihlášku obdržíte koncem ledna 2014)

Předkládáme Vám stručnou charakteristiku volitelných předmětů, ze kterých můžete vybírat

1. Seminář a cvičení z matematiky – MS

– cílem výuky je zdokonalení přípravy pro studium na vysoké škole, rozvíjení matematického talentu
– tematiku povinného předmětu matematika prohlubuje a zčásti rozšiřuje (např. – diferenciální, integrální počet, pravděpodobnost, atd.).
– některá témata přijímacích zkoušek na VŠ se probírají jen v semináři (geometrie v prostoru)

2. Seminář a cvičení z fyziky – FS

– cílem semináře je příprava k maturitě, prohloubení znalostí středoškolské fyziky s důrazem na vzájemnou souvislost různých oblastí fyziky a příbuzných oborů
– příprava k přijímacím zkouškám na VŠ
– řešení složitějších fyzikálních úloh, vypracování testů podobných testům na VŠ
– získávání odborných informací na Internetu

3. Seminář a cvičení z chemie – ChS

– prohloubení a procvičování učiva z chemie obecné, anorganické, organické, analytické a biochemie
– práce s odbornou a cizojazyčnou literaturou
– práce na PC, informace z Internetu
– příprava na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na VŠ
– praktické dovednosti v chemické laboratoři

4. Seminář a cvičení z biologie – BiS

– rozšiřování a procvičování učiva (fylogeneze organismů, orgánových soustav – živočichů i člověka)
– základní metabolické děje
– řešení příkladů z genetiky organismů
– práce s odbornou literaturou, na PC, využití Internetu
– příprava k maturitě a na přij. zkoušky na VŠ
– získávání dovedností a návyků v různých metodách praktických cvičení

5. Informačně technologický základ – ITZ (k nové maturitní zkoušce)

– moderní programovací techniky
– Databázové aplikace – základní pojmy a principy databázové aplikace a jejího použití
– ovládání databázové aplikace
– databáze a jejich použití při tvorbě aplikací
– Informace a informační zdroje – práce s informacemi; informace a metainformace
– druhy informačních zdrojů; relevance a kvalita informačních zdrojů
– etické a právní normy při práci s informacemi, ochrana autorských práv
– ergonomie a hygiena práce s PC, ICT pro osoby s handicapem
– Hardware – komponenty počítače a jejich funkce, digitální záznam informací
– periferní zařízení
– práce s počítačem a periferními zařízeními
– využití počítače v propojení s dalšími zařízeními (digitální fotoaparát, mobil apod.)
– Software – principy operačních systémů
– práce v operačním systému
– práce s daty
– druhy operačních systémů, aplikační programy a jejich typy
– programovací jazyky
– bezpečnostní pravidla při používání počítače (aktualizace operačního systému a aplikací, ochrana proti virům apod.)
– Počítačové sítě – orientace v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítí a sítí GSM
– internet, komunikace, automatická aktualizace, antivirové zabezpečení

6. Společenskovědní seminář – SvS

– navazuje na učivo předmětu základy spol. věd, rozšiřuje znalosti a praktické dovednosti v jednotlivých společenských vědách
– v prvním roce se zaměřuje na ekonomii, psychologii, sociologii, neformální logiku, ve druhém roce na filosofii, právo a politologii
– náplň jedné čtvrtiny hodin mohou ovlivnit žáci
– mezi základní prostředky bude patřit práce s rozmanitými texty, testy, ankety, soutěže, logická cvičení, besedy a diskuse

7. Dějepisný seminář – DS

– v prvním roce – práce s historickým dokumentem, regionální historie,Valašsko, Rožnovsko
– náboženské systémy, mytologie
– vybrané kapitoly z dějin středověku a novověku
– ve druhém roce – dějiny kultury, hospodářství, techniky, historický zeměpis
– vybrané kapitoly z dějin 20. stol., prognózy pro 21. stol.
– rozbor aktuálních problémů, výročí, exkurze

8. Seminář z geografie a geologie – GeS

– prohloubení znalostí regionální geografie, v této souvislosti i prohloubení učiva fyzické a socioekonomické geografie na konkrétních příkladech v jednotlivých regionech
– zvláštní důraz kladen na srovnávací charakteristiky jednotlivých regionů a jednotlivých států
– sledování vývojové, politické a hospodářské tendence a integrační procesy
– praktická kartografie

9. Seminář z deskriptivní geometrie – DgS

– seminář je velmi vhodný pro budoucí studenty technických oborů – stroj. fakulty, architektury apod.
– základní zobrazovací metody – kótované promítání, Mongeovo promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání
– určování vzájemných poloh bodů, přímek a rovin
– konstrukce kuželoseček
– zobrazování jehlanu, hranolu, oblých těles (koule, válec, kužel) a jejich řezy

10. Seminář z latiny – LaS

– základy latinského tvarosloví – konjugace, deklinace substantiv a adjektiv, stupňování přídavných jmen – číslovky, základní, řadové, příslovce
– základní vazby: akusativ s infinitivem, nominativ s infinitivem
– výklad antické kultury a vzdělanosti, používání cizích slov
– římské reálie, běžné latinské výroky

11. Konverzace v anglickém jazyce – AK

– prohlubování komunikativních schopností v oblastech společenského styku a oblastech každodenního života
– rozšíření slovní zásoby v návaznosti na probíraná témata
– aplikace osvojených gramatických struktur v běžných komunikačních situacích
– reálie anglicky mluvících zemí
– přehled historie anglické a americké literatury, četba úryvků v originále
– četba anglicky psaných textů z časopisů a novin v návaznosti na probíraná témata a aktuální události a jejich reprodukce
– získání základních znalostí o kultuře a životním stylu v anglicky mluvících zemích
– sestavení souvislého písemného a ústního sdělení k aktuálním událostem a dané tematice v různých formách
– upevnění a automatizace výslovnostních návyků