Vnitřní řád školní jídelny

 1. Školní jídelna Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm je zařízení školního stravování dle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. a zajišťuje školní stravování žáků podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění a závodní stravování zaměstnanců a důchodců, kteří odešli do starobního důchodu z naší organizace, podle Vyhlášky č. 84/2005 Sb. V rámci hostinské (doplňkové) činnosti školy se mohou ve škole stravovat i cizí strávníci, pokud to kapacitní podmínky školní jídelny dovolí.
 2. Noví strávníci se přihlašují ke stravování odevzdáním přihlášky v měsíci srpnu daného roku, se kterou předloží doklad o zřízení povolení k inkasu. První záloha na stravné bude u nových strávníků provedena po přihlášení. U již přihlášených strávníků (vyšší ročníky) bude první záloha na stravné provedena v měsíci srpnu na měsíc září. Přihláška platí po celou dobu studia či zaměstnání a strávníci se již nemusí dále přihlašovat. Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají každý nový školní rok obědy automaticky přihlášené, zpravidla druhý den školy. Ukončení stravování je strávník povinen oznámit vedoucí školní jídelny. Stravovací období u žáků maturitních ročníků končí dnem vykonání maturitní zkoušky.
 3. Žáci mají nárok na stravování ve dnech vyučování, kdy jsou přítomni ve škole. V době nepřítomnosti pouze první den, kdy nestihli stravu odhlásit. Tento den je možno odebrat stravu do jídlonosiče v době od 10:30 – 11:00 hodin. Strava na další dny musí být odhlášena vždy jeden den dopředu do 12:00 hodin; telefon: 571 685 053, vedoucí školní jídelny. Neodhlášenou stravu musí strávník zaplatit v plné výši.
 4. Stravné z účtů je strháváno vždy k 15. dni v měsíci. Při neplacení stravného jsou obědy strávníkovi zablokovány do doby úhrady. Cena oběda k 9. 2022 je stanovena takto:
 • žáci 11 – 14 let – 35,- Kč
 • žáci 15 let a starší – 36,- Kč
 • zaměstnanci školy a důchodci – 36,- Kč
 • cizí strávníci – 84,- Kč
 1. Obědy se odebírají pomocí čipu. Ztrátu, či poškození čipu musí strávník ihned nahlásit vedoucí školní jídelny a vyzvednout si proti vratné záloze (115,-Kč) čip nový. Pokud nemá strávník čip, může si v kanceláři školní jídelny vyzvednout náhradní stravenku, a to pouze o přestávce po a 3. vyučovací hodině.
 2. Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel. Výběr a odhlášení si provádí každý strávník sám. Automaticky má navoleno jídlo č. 1. Změnu je možné provádět ve škole na terminálu u kanceláře vedoucí ŠJ nebo na internetovém portálu www.strava.cz (přihlášku obdržíte u vedoucí šj) do pátku 12.00 hodin předešlého týdne na pondělí následujícího týdne, do pondělí 12.00 hodin na úterý až pátek stávajícího týdne.
 3. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny dle zásad zdravé výživy a spotřebního koše vybraných potravin, obsahuje výčet alergenů. Jídelníček je zveřejňován s časovým předstihem na terminálu u kanceláře vedoucí ŠJ, na internetovém portálu a je vyvěšen v přízemí školy, na nástěnce školní jídelny a na webových stránkách školy.
 4. Doba výdeje je pevně stanovena a je podřízena organizačním potřebám školy: 30-11.00 cizí strávníci, důchodci, 11:15 -13:45 pro žáky a zaměstnance školy. Provozní doba končí ve 14.00 hodin. Změny výdejní doby jsou s časovým předstihem oznamovány na nástěnce. Pracovní doba zaměstnankyň školní kuchyně je 6.00-14.30.
 5. Strávnici chodí do jídelny v určenou dobu dle rozpisu, který je vyvěšen u vchodu do jídelny. Před vstupem do jídelny si odloží tašky na určené místo.
 6. Strávníci jsou povinni se v jídelně chovat ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Řídí se pokyny dozorujícího pedagoga, vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařky. Po obědě odnese strávník podnos s použitým nádobím do určeného okénka a uloží tak, aby nedošlo k poškození. Vynášet nádobí z jídelny je zakázáno. Do školní jídelny mají v době vydávání obědů přístup pouze strávníci, kteří jsou na daný den přihlášeni ke stravování.
 7. Při úmyslném poškození zařízení a vybavení školní jídelny jsou strávníci povinni tuto škodu uhradit.
 8. Jakékoliv nesrovnalosti, stížnosti, připomínky a přání oznámí strávníci nebo jejich zákonní zástupci vedoucí školní jídelny nebo ředitelce školy.
 9. Vnitřní řád školní jídelny jsou povinni dodržovat všichni strávníci, zaměstnanci i návštěvníci školy nebo školní jídelny. Je vyvěšen v prostorách školy, kuchyně a na webových stránkách školy.

Všechny osobní údaje jsou zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 a na to navazujících právních předpisů.

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm 1. 9. 2022

 

 

Vypracovala: Lenka Pekařová, vedoucí ŠJ              Schválila: RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy