Vnitřní řád školní jídelny

 1. Školní jídelna Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm zajišťuje školní stravování žáků podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb.v platném znění (aktualizace 1.2.2015 ) a závodní stravování zaměstnanců a důchodců – bývalých zaměstnanců podle Vyhlášky č. 84/2005 Sb. v platném znění (aktualizace 1.2.2008).
 2. Noví strávníci se přihlašují ke stravování odevzdáním přihlášky v měsíci srpnu daného roku, se kterou předloží doklad o zřízení povolení k inkasu. První záloha na stravné bude u nových strávníků provedena po přihlášení. U již přihlášených strávníků (vyšší ročníky) bude první záloha na stravné provedena v měsíci srpnu na měsíc září. Přihláška platí po celou dobu studia či zaměstnání a strávníci se již nemusí dále přihlašovat.
  Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají každý nový školní rok obědy automaticky přihlášené, zpravidla druhý den školy. Ukončení stravování je strávník povinen oznámit vedoucí školní jídelny. Stravovací období u žáků maturitních ročníků končí dnem vykonání maturitní zkoušky.
 3. Žáci mají nárok na stravování ve dnech vyučování, kdy jsou přítomni ve škole. V době nepřítomnosti pouze první den, kdy nestihli stravu odhlásit. Tento den je možno odebrat stravu do jídlonosiče v době od 11:00 – 11:30 hodin. Strava na další dny musí být odhlášena vždy jeden den dopředu do 12:00 hodin; telefon: 571 685 053, vedoucí školní jídelny. Neodhlášenou stravu musí strávník zaplatit.
 4. Stravné z účtů je strháváno vždy k 15. dni v měsíci. Při neplacení stravného jsou obědy strávníkovi zablokovány do doby úhrady. Cena oběda k 1.9. 2016 je stanovena takto:- žáci 11 – 14 let – Kč 26,00
  – žáci 15 let a starší – Kč 28,00
 5. Obědy se odebírají pomocí magnetického čipu. Ztrátu, či poškození čipu musí strávník ihned nahlásit vedoucí školní jídelny a vyzvednout si proti vratné záloze (115,-Kč) čip nový. Pokud nemá strávník čip, může si v kanceláři školní jídelny vyzvednout náhradní stravenku, a to pouze o přestávce po 2. a 3. vyučovací hodině.
 6. Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel. Výběr a odhlášení si provádí každý strávník sám. Automaticky má navoleno jídlo č. 1 a změny si provádí pomocí snímače, přes internet, nebo do sešitu, vždy do 12:00 hodin předchozího dne.
 7. Výdej stravy je v době od 11:35 do 13:45 hodin. Strávníci chodí do jídelny v určenou dobu dle rozpisu, chovají se slušně a neruší ostatní při jídle.
 8. Je zakázáno vynášet nádobí z jídelny.
 9. Po obědě odnese strávník tác s nádobím do okénka a uloží tak, aby nedošlo k poškození.
 10. Při úmyslném poškození zařízení a vybavení školní jídelny jsou strávníci povinni tuto škodu uhradit.
 11. Všechny nesrovnalosti, stížnosti, připomínky a přání oznámí strávníci  nebo jejich zákonní zástupci vedoucí školní jídelny nebo ředitelce školy.
 12. Obědy jsou určeny k přímé spotřebě.

V Rožnově pod Radhoštěm 17.8.2016

RNDr.Alena Gallová
ředitelka školy

Komentáře nejsou povoleny.