Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitelka školy, jehož činnost vykonává Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, stanovuje v souladu s §60 odst. 1 až 5, §60a – 60g a §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016Sb.) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, tato kritéria přijímacího řízení:

A. Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole
oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jednotně zadávány a vyhodnocovány společností Cermat.

Celkové pořadí žáků bude dáno součtem hodnocení ze tří částí:

a) Písemné testy z předmětů maximální počet bodů

Český jazyk a literatura 50 bodů
Matematika a její aplikace 50 bodů

(max. počet dosažených bodů za oba testy je tedy 100 bodů)

b) Hodnocení vysvědčení ze ZŠ počet bodů – 30

Hodnotí se průměrný prospěch z vysvědčení za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.

Výsledný prospěch se vypočítá jako aritmetický průměr z průměrného prospěchu na daných dvou vysvědčeních (zaokrouhlení na setiny dle pravidel zaokrouhlování).
Body z tohoto aritmetického průměru jsou přiděleny následovně:

1,00 – 1,04 30 bodů
1,05 – 1,08 29 b.
1,09 – 1,12 28 b.
…….
2,17 – 2,20 1 b.
2,21 a více 0 b.

c) Umístění v soutěžích a olympiádách počet bodů – 15

Hodnotí se pouze umístění v okresních a vyšších kolech soutěží typu A (MŠMT jako jediný vyhlašovatel) kategorie “Předmětové soutěže”, které proběhly ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 do doby přijímacích zkoušek a které jsou do tohoto data doloženy.

Za umístění v daných soutěžích se body udělí takto:

okresní kola soutěží:
1. místo – 5 bodů, 2. místo – 4 body, 3. místo – 3 body, 4. místo – 2 body, 5. místo – 1 bod

krajská a vyšší kola soutěží:
1. místo – 10 bodů, 2. místo – 8 bodů, 3. místo – 6 bodů,
4. místo – 4 body, 5. místo – 2 body, 6. místo – 1 bod

Body za jednotlivá umístění se sčítají (maximální součet je omezen na 15 bodů).

Žáci budou přijati v sestupném pořadí dle bodového zisku, který vznikne součtem bodů

a), b), c). V případě rovnosti bodového zisku bude pořadí určeno dle dalších kritérii v tomto pořadí:

 • průměrný prospěch za první pololetí devátého ročníku
 • bodový zisk ze zkoušky z matematiky
 • bodový zisk ze zkoušky z českého jazyka
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů jednotných testů z matematiky za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů jednotných testů z českého jazyka a literatury za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy

Předpokládaný počet přijatých uchazečů               60.

Přijímání do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia
oboru vzdělávání  79-41-K/81 Gymnázium

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva stanoveného pro první stupeň základní školy a jednotně zadávány a vyhodnocovány společností Cermat.

Celkové pořadí žáků bude dáno součtem hodnocení ze dvou částí:

a) Písemné testy z předmětů maximální počet bodů

Český jazyk a literatura 50 bodů
Matematika a její aplikace 50 bodů

(maximální počet dosažených bodů za oba testy je 100 bodů)

b) Hodnocení vysvědčení ze ZŠ počet bodů – 30

Hodnotí se vysvědčení za první pololetí pátého ročníku a za druhé pololetí čtvrtého ročníku, a to tak, že se sečtou známky z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka v obou pololetích a podle součtu se přidělí body následovně:

součet známek 6 30 bodů
7 28
8 26
9 24
10 22
…………
20 2
21 a více 0

Žáci budou přijati v sestupném pořadí dle bodového zisku, který vznikne součtem bodů a), b).

V případě rovnosti bodového zisku bude pořadí určeno dle dalších kritérii v tomto pořadí:

 • průměrný prospěch za první pololetí pátého ročníku ze všech předmětů
 • průměrný prospěch za druhé pololetí čtvrtého ročníku ze všech předmětů
 • větší bodový zisk z testu z matematiky- větší bodový zisk z testu z českého jazyka
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů v jednotném testu z matematiky za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů v jednotném testu z českého jazyka za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl počtu bodů v jednotném testu z matematiky za úlohy ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandartních úloh z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů z českého jazyka za úlohy ověřující znalost pravidel českého pravopisu z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy    

Předpokládaný počet přijatých uchazečů              28.

C. Uchazeč, který není státní občan České republiky a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí písemný test z českého jazyka na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané s přihláškou ke studiu ředitelce školy.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami se upravuje přijímací řízení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení se předkládá s písemnou žádostí zákonného zástupce společně s přihláškou ke studiu ředitelce školy.    

Rožnov pod Radhoštěm 20. 1. 2019
RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy