Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitelka školy, jehož činnost vykonává Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, stanovuje v souladu s §60 odst. 1 až 5, §60a – 60g a §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016Sb.) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, tato kritéria přijímacího řízení:

A. Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole
oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Celkové pořadí žáků bude dáno hodnocením:

a)    písemné testy maximální počet bodů
český jazyk a literatura 50 bodů
matematika 50 bodů
maximální počet dosažených bodů za testy 100 bodů.

b)    znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení za druhé pololetí osmého a první pololetí devátého ročníku – max. zisk 50 bodů.

Výsledný prospěch se vypočítá jako aritmetický průměr z průměrného prospěchu na daných dvou vysvědčeních (zaokrouhlení na setiny dle pravidel  zaokrouhlování).
Body za vysvědčení budou přiděleny takto:
průměrný prospěch na vysvědčení za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku

1,00 – 1,02 50 bodů
1,03 – 1,04 49
……………………… ………………………
1,99 – 2,00 1
2,01 a více 0

c)     umístění v okresních a vyšších kolech soutěží typu A (MŠMT jako jediný vyhlašovatel) kategorie „Předmětové soutěže“, které proběhly ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017 do doby přijímacích zkoušek a které jsou do tohoto data doloženy.

Za umístění v daných soutěžích se body udělí takto:

okresní kola soutěží:
1. místo – 5 bodů, 2. místo – 4 body, 3. místo – 3 body, 4. místo – 2 body, 5. místo – 1 bod

krajská a vyšší kola soutěží:
1. místo – 10 bodů, 2. místo – 8 bodů, 3. místo – 6 bodů,
4. místo – 4 body, 5. místo – 2 body, 6. místo – 1 bod

Body za jednotlivá umístění se sčítají, maximální součet je však omezen na 15 bodů.

Žáci budou přijati v sestupném pořadí dle bodového zisku, který vznikne součtem bodů a), b), c). Při rovnosti bodového zisku bude rozhodováno v tomto pořadí: průměrný prospěch za první pololetí devátého ročníku, bodový zisk ze zkoušky z matematiky, bodový zisk ze zkoušky z českého jazyka, známka z českého jazyka za první pololetí devátého ročníku, známka z matematiky za první pololetí devátého ročníku.

 Předpokládaný počet přijatých uchazečů – 60.

 B. – Přijímání do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia
oboru vzdělávání  79-41-K/81 Gymnázium

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva stanoveného pro první stupeň základní školy.

Celkové pořadí žáků bude dáno hodnocením:

a) písemné testy maximální počet bodů
český jazyk a literatura 50 bodů
matematika 50 bodů
maximální počet dosažených bodů za testy 100 bodů.

b)    znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení za první pololetí pátého ročníku a za druhé pololetí čtvrtého ročníku – max. zisk 30 bodů

Tyto body budou přiděleny tak, že známky z českého jazyka, z matematiky a cizího jazyka se v obou pololetích sečtou a vyhodnotí takto:

Součet známek
6 30 bodů
7 28
8 26
9 24
10 22
………………………….. …………………………….
20 2
21 a více 0

Žáci budou přijati v sestupném pořadí dle bodového zisku, který vznikne součtem bodů a), b). Při rovnosti bodového zisku se rozhoduje v tomto pořadí: průměrný prospěch za 1. pololetí pátého ročníku ze všech předmětů, bodový zisk z testu z matematiky, bodový zisk z testu z českého jazyka, procentuální podíl počtu bodů za úlohy z MA ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandartních úloh a problémů z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy, procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující znalost pravidel českého pravopisu z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů – 28.

 C.

Uchazeč, který není státní občan České republiky a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí písemný test z českého jazyka na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané s přihláškou ke studiu ředitelce školy.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami se upravuje přijímací řízení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení se předkládá s písemnou žádostí zákonného zástupce společně s přihláškou ke studiu ředitelce školy.

Rožnov pod Radhoštěm 20. 1. 2017

RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy