Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Na naší škole bylo zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP), které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracovníci ŠPP nabízejí pomoc při řešení výukových, výchovných i jiných problémů, při jejich řešení spolupracují. Zajišťují také kariérové poradenství žáků, individuální pomoc žákům a jejich rodičům ve studijních, osobních i rodinných problémech, realizují programy prevence patologických jevů apod.

Výhodou ŠPP je, že umožňuje poskytnout pomoc okamžitě a přímo na místě. Všichni členové týmu jsou odborníci, kteří se opírají o znalosti prostředí a atmosféry školy. Jsou snadno dosažitelní pro žáky, jejich rodiče i pedagogy.

Poskytování poradenských služeb je bezplatné.

Důraz klademe na dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků, ŠPP zaručuje důvěrnost a ochranu osobních údajů.

Ke konzultacím se objednávejte nejlépe telefonicky nebo emailem, bez objednání lze každého pracovníka ŠPP navštívit v jeho konzultačních hodinách.

ŠPP  se soustředí zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti, příp. posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem
 • kariérové poradenství
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu ve škole, pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a celé školy
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • předcházení všem formám rizikového chování, podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření
 • vytváření a realizaci preventivních programů
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními a dalšími subjekty
 • spolupráci zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy
 • krizovou intervenci a neodkladné psychologické vyšetření žáků
 • poskytování konzultační činnosti rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu

Služby ŠPP zabezpečují:

 • výchovný poradce
 • školní psycholog
 • školní metodik prevence
 • komise pro řešení šikany
 • ředitelka školy

 

Výchovný poradce

Mgr. Kateřina Halaštová

koordinace péče o žáky s SVP, žáky nadané, žáky ohrožené školním neúspěchem apod.

E-mail: khalastova@gymroznov.cz

Tel.: 571 685 047

Konzultační hodiny:
středa 7:30 – 8:00

Konzultace v jiný čas jsou možné po osobní domluvě (telefonicky, mailem, osobně).

 

Školní metodik prevence

Mgr. Šárka Hlaváčová

organizace preventivních programů, besed apod.

E-mail: shlavacova@gymroznov.cz

Tel.: 571 685 045

Konzultační hodiny:
středa 13:20 – 14:05

Konzultace v jiný čas jsou možné po osobní domluvě (telefonicky, emailem, osobně).

 

Mgr. Gabriela Volková

řešení rizikového chování

E-mail: gvolkova@gymroznov.cz

Tel.: 571 685 047

Konzultační hodiny:
pátek 7:30 – 8:00

Konzultace v jiný čas jsou možné po osobní domluvě (telefonicky, emailem, osobně).

 

Školní psycholog

PhDr. Mgr. Andrea Bernátková Vraštilová

E-mail: andrea.bernatkova@gymroznov.cz

Tel.: 571 685 054, 602 738 738

Konzultační hodiny:
úterý 7:30 – 12:00; 15:00 – 17:00 (pro objednané)

čtvrtek 7:30 – 13:00; 15:00 – 17:00 (pro objednané)

V případě zájmu o konzultaci se prosím objednejte buď emailem, telefonicky nebo osobně. Krizová intervence je možná okamžitě.

Zásady psychohygieny v době distanční výuky