Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Na naší škole bylo zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP), které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracovníci ŠPP nabízejí pomoc při řešení výukových, výchovných i jiných problémů, při jejich řešení spolu spolupracují. Zajišťují také kariérové poradenství žáků, individuální pomoc žákům a jejich rodičům ve studijních, osobních i rodinných problémech, realizují programy prevence patologických jevů apod.

Výhodou ŠPP je, že umožňuje poskytnout pomoc okamžitě a přímo na místě. Všichni členové týmu jsou odborníci, kteří se opírají o znalosti prostředí a atmosféry školy. Jsou snadno dosažitelní pro žáky, jejich rodiče i pedagogy.

Poskytování poradenských služeb je bezplatné.

Důraz klademe na dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků, ŠPP zaručuje důvěrnost a ochranu osobních údajů.

Ke konzultacím se objednávejte nejlépe telefonicky nebo emailem, bez objednání lze každého pracovníka ŠPP navštívit v jeho konzultačních hodinách.

ŠPP  se soustředí zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti, příp. posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem
 • kariérové poradenství
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu ve škole, pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a celé školy
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • předcházení všem formám rizikového chování, podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření
 • vytváření a realizaci preventivních programů
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními a dalšími subjekty
 • spolupráci zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy
 • krizovou intervenci a neodkladné psychologické vyšetření žáků
 • poskytování konzultační činnosti rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu

Služby ŠPP zabezpečují:

– výchovný poradce (včetně kariérového poradenství)

– školní psycholog (včetně kariérového poradenství)

– školní metodik prevence

 

Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Kateřina Halaštová

E-mail: khalastova@gymroznov.cz

Tel.: 571 685 047

Konzultační hodiny:
PO: 10.50 – 11.35
ČT: 13.15 – 14.00

V jiný čas jsou konzultace možné po osobní domluvě (telefonicky, emailem, osobně).

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Šárka Hlaváčová

E-mail: shlavacova@gymroznov.cz

Tel.: 571 685 045

Konzultační hodiny:
ST: 9.40 – 10.50
ST: 13.20 – 14.00

V jiný čas jsou konzultace možné po osobní domluvě (telefonicky, emailem, osobně).

Školní psycholog

Školní psycholog: PhDr. Mgr. Andrea Bernátková Vraštilová

E-mail: abernatkova@gymroznov.cz

Tel.: 571 685 054, 602 738 738

Konzultační hodiny:
ÚT: 7.45 – 12.45
ČT: 7.45 – 13.45

V případě zájmu o konzultaci se prosím objednejte buď emailem, telefonicky nebo osobně. Krizová intervence je možná okamžitě.

Komentáře nejsou povoleny.