Povinně volitelné předměty – semináře

Žáci tříd 3. A, 3. B, 7. A8

V souladu s učebním plánem gymnázia si povinně zvolíte třetí a čtvrtý volitelný předmět, které budete navštěvovat v posledním ročníku gymnázia. Oba předměty budou tříhodinové. Semináře, které již navštěvujete, budou ve čtvrtém ročníku tříhodinové! Není možná volba stejných seminářů ve třetím a čtvrtém ročníku. Každý žák musí mít čtyři různé volitelné předměty.
V posledním ročníku nebudete mít předměty: fyzika, biologie, chemie.
Obsahem profilové části maturitní zkoušky z předmětů – (matematika, fyzika, chemie, biologie, základy spol. věd, dějepis, zeměpis, estetická výchova a další cizí jazyk) je určitá část učiva příslušných volitelných předmětů.
V rámci společné nebo profilové části maturitní zkoušky musíte vykonat zkoušku z cizího jazyka.
Volbu proveďte uváženě tak, abyste se dobře připravili k maturitní zkoušce a na VŠ. Součástí volitelných předmětů je vypracování a obhájení seminární práce.
O požadavcích k přijímacím zkouškám na VŠ se můžete informovat u výchovného poradce.

Termín odevzdání přihlášek: 21. únor 2014 (přihlášku obdržíte koncem ledna 2014)

Předkládáme Vám stručnou charakteristiku volitelných předmětů, ze kterých můžete vybírat

1. Seminář a cvičení z fyziky – FS

- cílem semináře je příprava k maturitě, přehled, prohloubení a procvičení středoškolské fyziky s důrazem na vzájemnou souvislost různých oblastí fyziky a příbuzných oborů
- příprava k přijímacím zkouškám na VŠ
- řešení složitějších fyzikálních úloh, vypracování testů podobných testům na VŠ
- využití Internetu ve vhodných případech

2. Seminář a cvičení z chemie – ChS

- prohloubení a procvičování učiva z chemie obecné, anorganické, organické, analytické a biochemie
- práce s odbornou a cizojazyčnou literaturou
- práce na PC, informace z Internetu
- příprava na maturitní zkoušku a přij. zkoušky na VŠ
- praktické dovednosti v chemické laboratoři

3. Literární seminář – LS

- kombinace literární teorie, rozborů a alternativního psaní
- literární žánry, básnické prostředky
- charakteristika umění od starověku po moderní umění, rozbor na vybraných dílech, avantgardní umění, postmoderna, regionální umění
- divadlo – výstavba hry, kompozice textu, divadelní realizace

4. Kapitoly z matematiky - MS

- rozšíření základního učiva z matematiky o vybrané kapitoly
- např. výroková logika, počítání s maticemi, …
- kvalitní příprava k přijímacím zkouškám na vysokou školu
- seminář není určen pro žáky navštěvující matematický seminář

5. Seminář z geografie a geologie – GeS

- prohloubení znalostí regionální geografie, v této souvislosti i prohloubení učiva fyzické geografie na konkrétních příkladech v jednotlivých regionech
- zvláštní důraz kladen na srovnávací charakteristiky jednotlivých regionů a jednotlivých států
- sledování vývojových, politických a hospodářských tendencí a integračních procesů

6. Informačně technologický základ - ITZ (k nové maturitní zkoušce)

- Informace a informační zdroje – práce s informacemi; informace a metainformace
- druhy informačních zdrojů; relevance a kvalita informačních zdrojů
- etické a právní normy při práci s informacemi, ochrana autorských práv
- ergonomie a hygiena práce s PC, ICT pro osoby s handicapem
- Hardware – komponenty počítače a jejich funkce, digitální záznam informací
- periferní zařízení
- práce s počítačem a periferními zařízeními
- využití počítače v propojení s dalšími zařízeními (digitální fotoaparát, mobil apod.)
- Software – principy operačních systémů
- práce v operačním systému
- práce s daty
- druhy operačních systémů, aplikační programy a jejich typy
- programovací jazyky
- bezpečnostní pravidla při používání počítače (aktualizace operačního systému a aplikací, ochrana proti virům apod.)
- Počítačové sítě – orientace v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítí a sítí GSM
- internet, komunikace, automatická aktualizace, antivirové zabezpečení

7. Seminář z latiny – LaS – základy

- seminář je vhodný pro žáky, kteří chtějí studovat lékařství a humanitní obory na VŠ
- základy latinského tvarosloví, konjugace, deklinace substantiv a adjektiv
- stupňování přídavných jmen, číslovky základní a řadové, adverbia – akuzativ s infinitivem a nominativ s infinitivem
- výklad římských reálií, antika
- cizí slova, jejich původ v latině, latinské citáty, výroky

8. Estetický seminář – EsS

- dějiny umění – umění jako obraz své doby
- dějiny hudby
- hudební teorie a terminologie, poslech děl, zařazení, rozbor
- architektura a krajina, prostředí života
- evropská výtvarná kultura a mimoevropské umění – regionální umění
- absolvování semináře je nezbytné pro maturitu z profilového předmětu Estetická výchova
- seminář je vhodný pro žáky, kteří se budou hlásit na umělecké školy, pedagogické fakulty a pod.

9. Seminář a cvičení z biologie – BiS

- rozšiřování a procvičování učiva (fylogeneze organismů, orgánových soustav – živočichů i člověka)
- základní metabolické děje, řešení příkladů z genetiky organismů
- práce s odbornou literaturou, na PC, využití Internetu, příprava na přij. zkoušky na VŠ
- získávání dovedností a návyků v různých metodách praktických cvičení

10. Psaní na PC – ZAV

- zvládnutí klávesnice, možnost i výuky doma (využití programu ZAV ve škole zdarma)
- získání dovednosti psaní na klávesnici všemi deseti
- základní seznámení s normou ČSN 01 6910 (životopis, žádost, korespondence)

11. Dějepisný seminář – DS

- práce s historickým dokumentem, regionální historie
- náboženské systémy, mytologie
- vybrané kapitoly z dějin středověku a novověku
- dějiny kultury, hospodářství, techniky, historický zeměpis
- vybrané kapitoly z dějin 20. stol., prognózy pro 21. stol.

12. Konverzace v německém jazyce – NK

- rozšiřování slovní zásoby a zdokonalení řečových dovedností
- cvičení sluchové paměti, reprodukce slyšených textů
- čtení a rozbor úryvků z literárních děl, prohlubování znalostí reálií německy mluvicích zemí
- práce s časopisy, velké osobnosti německé a rakouské kultury
- diskuse k aktuálním politickým tématům
- korespondence úřední, navazování osobních kontaktů
- využití Internetu, spolupráce s partnerskou školou
- příprava k maturitní zkoušce, aplikace vědomostí k aktivnímu užití v praxi

13. Konverzace v anglickém jazyce – AK

- prohlubování komunikativních schopností v oblastech společenského styku a oblastech každodenního života
- rozšíření slovní zásoby v návaznosti na probíraná témata
- aplikace osvojených gramatických struktur v běžných komunikačních situacích
- reálie anglicky mluvících zemí
- přehled historie anglické a americké literatury, četba úryvků v originále
- četba anglicky psaných textů z časopisů a novin v návaznosti na probíraná témata a aktuální události a jejich reprodukce
- získání základních znalostí o kultuře a životním stylu v anglicky mluvících zemích
- sestavení souvislého písemného a ústního sdělení k aktuálním událostem a dané tematice v různých formách
- upevnění a automatizace výslovnostních návyků

14. Konverzace ve španělském jazyce – ŠK

- prohlubování komunikativních schopností v oblastech společenského styku a oblastech každodenního života
- rozšíření slovní zásoby v návaznosti na probíraná témata
- aplikace osvojených gramatických struktur v běžných komunikačních situacích
- reálie španělsky mluvících zemí
- četba španělsky psaných textů z časopisů a novin v návaznosti na probíraná témata a aktuální události a jejich reprodukce
- získání základních znalostí o kultuře a životním stylu ve španělsky mluvících zemích
- upevnění a automatizace výslovnostních návyků

15. Seminář z deskriptivní geometrie – DgS

- seminář je velmi vhodný pro budoucí studenty technických oborů – stroj. fakulty, architektury apod.
- základní zobrazovací metody – kótované promítání, Mongeovo promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání
- určování vzájemných poloh bodů, přímek a rovin
- konstrukce kuželoseček
- zobrazování jehlanu, hranolu, oblých těles (koule, válec, kužel) a jejich řezy

16. Konverzace v ruském jazyce - RK

- zvládnutí azbuky, plynulého čtení a psaní
- gramatika v rozsahu učebnice (1. díl)
- témata: osobní charakteristika, bydlení, škola, obchody, stravování, kultura a umění
- Petrohrad

17. Společenskovědní seminář - SvS

- navazuje na učivo předmětu základy spol. věd, rozšiřuje znalosti a praktické dovednosti v jednotlivých společenských vědách
- zaměřuje se na ekonomii, psychologii, sociologii, neformální logiku, filosofii, právo a politologii
- mezi základní prostředky bude patřit práce s rozmanitými texty, testy, ankety, soutěže, logická cvičení, besedy a diskuse

18. Základy podnikání a projektového řízení

- Měkké manažerské dovednosti (SWOT, Brainstorming, zpětná vazba, týmová práce, time management, komunikace a vyjednávání, řešení problémů a konfliktů)
- Základy projektového řízení
- Základy podnikání (právní úprava, daně a účetnictví, ekonomika obchodu, personalistika)
- Řízení podnikatelských plánů a projektů (LogFrame, harmonogram, rozpočet)
- Analýzy (trhu, cílových skupin, konkurence, finanční, rizik)
- Marketing

19. Seminář multimediální tvorby

- Grafická a vjemová průprava, studium a vytváření grafických materiálů
- Upoutávka, projekce
- Vlastní animace, tvorba scénáře
- Realizace multimediálního projektu

20. Seminář a cvičení z molekulární biologie a genetiky

- Opakování a prohlubování učiva z molekulární biologie a genetiky
- Řešení příkladů z genetiky
- Dovednosti a znalosti vhodné ke studiu na přírodovědeckých a lékařských fakultách

Žáci tříd 2. A, 2. B, 6. A8

v souladu s učebním plánem gymnázia si povinně zvolíte dva předměty, které budete navštěvovat ve třetím (sedmém) a čtvrtém (osmém) ročníku. Jedná se o dvouleté předměty, které jsou ve třetím (sedmém) ročníku dvouhodinové, ve čtvrtém (osmém) ročníku tříhodinové.
Ve čtvrtém (osmém) ročníku přibudou další dva volitelné předměty, jejichž volbu provedete
v příštím školním roce. Volba těchto předmětů úzce souvisí s předměty, ze kterých budete maturovat a také s volbou vysokoškolského studia.
Obsahem profilové části maturitní zkoušky z předmětů – (matematika, fyzika, chemie, biologie, základy spol. věd, dějepis, zeměpis, programování a další cizí jazyk) je určitá část učiva příslušných volitelných předmětů. Proto důrazně doporučujeme návštěvu odpovídajícího volitelného předmětu, chcete-li z některého z těchto předmětů maturovat.
Součástí volitelných předmětů je vypracování a obhájení seminární práce.
K volbě seminářů z následující nabídky přistupujte zodpovědně! Případné změny seminářů budou možné pouze ve výjimečných a odůvodněných případech!
O požadavcích k přijímacím zkouškám na VŠ se můžete informovat u výchovného poradce.

Termín odevzdání přihlášek: 14. únor 2014 (přihlášku obdržíte koncem ledna 2014)

Předkládáme Vám stručnou charakteristiku volitelných předmětů, ze kterých můžete vybírat

1. Seminář a cvičení z matematiky - MS

- cílem výuky je zdokonalení přípravy pro studium na vysoké škole, rozvíjení matematického talentu
- tematiku povinného předmětu matematika prohlubuje a zčásti rozšiřuje (např. – diferenciální, integrální počet, pravděpodobnost, atd.).
- některá témata přijímacích zkoušek na VŠ se probírají jen v semináři (geometrie v prostoru)

2. Seminář a cvičení z fyziky - FS

- cílem semináře je příprava k maturitě, prohloubení znalostí středoškolské fyziky s důrazem na vzájemnou souvislost různých oblastí fyziky a příbuzných oborů
- příprava k přijímacím zkouškám na VŠ
- řešení složitějších fyzikálních úloh, vypracování testů podobných testům na VŠ
- získávání odborných informací na Internetu

3. Seminář a cvičení z chemie – ChS

- prohloubení a procvičování učiva z chemie obecné, anorganické, organické, analytické a biochemie
- práce s odbornou a cizojazyčnou literaturou
- práce na PC, informace z Internetu
- příprava na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na VŠ
- praktické dovednosti v chemické laboratoři

4. Seminář a cvičení z biologie – BiS

- rozšiřování a procvičování učiva (fylogeneze organismů, orgánových soustav – živočichů i člověka)
- základní metabolické děje
- řešení příkladů z genetiky organismů
- práce s odbornou literaturou, na PC, využití Internetu
- příprava k maturitě a na přij. zkoušky na VŠ
- získávání dovedností a návyků v různých metodách praktických cvičení

5. Informačně technologický základ - ITZ (k nové maturitní zkoušce)

- moderní programovací techniky
- Databázové aplikace – základní pojmy a principy databázové aplikace a jejího použití
- ovládání databázové aplikace
- databáze a jejich použití při tvorbě aplikací
- Informace a informační zdroje – práce s informacemi; informace a metainformace
- druhy informačních zdrojů; relevance a kvalita informačních zdrojů
- etické a právní normy při práci s informacemi, ochrana autorských práv
- ergonomie a hygiena práce s PC, ICT pro osoby s handicapem
- Hardware – komponenty počítače a jejich funkce, digitální záznam informací
- periferní zařízení
- práce s počítačem a periferními zařízeními
- využití počítače v propojení s dalšími zařízeními (digitální fotoaparát, mobil apod.)
- Software – principy operačních systémů
- práce v operačním systému
- práce s daty
- druhy operačních systémů, aplikační programy a jejich typy
- programovací jazyky
- bezpečnostní pravidla při používání počítače (aktualizace operačního systému a aplikací, ochrana proti virům apod.)
- Počítačové sítě – orientace v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítí a sítí GSM
- internet, komunikace, automatická aktualizace, antivirové zabezpečení

6. Společenskovědní seminář – SvS

- navazuje na učivo předmětu základy spol. věd, rozšiřuje znalosti a praktické dovednosti v jednotlivých společenských vědách
- v prvním roce se zaměřuje na ekonomii, psychologii, sociologii, neformální logiku, ve druhém roce na filosofii, právo a politologii
- náplň jedné čtvrtiny hodin mohou ovlivnit žáci
- mezi základní prostředky bude patřit práce s rozmanitými texty, testy, ankety, soutěže, logická cvičení, besedy a diskuse

7. Dějepisný seminář – DS

- v prvním roce – práce s historickým dokumentem, regionální historie,Valašsko, Rožnovsko
- náboženské systémy, mytologie
- vybrané kapitoly z dějin středověku a novověku
- ve druhém roce – dějiny kultury, hospodářství, techniky, historický zeměpis
- vybrané kapitoly z dějin 20. stol., prognózy pro 21. stol.
- rozbor aktuálních problémů, výročí, exkurze

8. Seminář z geografie a geologie – GeS

- prohloubení znalostí regionální geografie, v této souvislosti i prohloubení učiva fyzické a socioekonomické geografie na konkrétních příkladech v jednotlivých regionech
- zvláštní důraz kladen na srovnávací charakteristiky jednotlivých regionů a jednotlivých států
- sledování vývojové, politické a hospodářské tendence a integrační procesy
- praktická kartografie

9. Seminář z deskriptivní geometrie – DgS

- seminář je velmi vhodný pro budoucí studenty technických oborů – stroj. fakulty, architektury apod.
- základní zobrazovací metody – kótované promítání, Mongeovo promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání
- určování vzájemných poloh bodů, přímek a rovin
- konstrukce kuželoseček
- zobrazování jehlanu, hranolu, oblých těles (koule, válec, kužel) a jejich řezy

10. Seminář z latiny – LaS

- základy latinského tvarosloví – konjugace, deklinace substantiv a adjektiv, stupňování přídavných jmen – číslovky, základní, řadové, příslovce
- základní vazby: akusativ s infinitivem, nominativ s infinitivem
- výklad antické kultury a vzdělanosti, používání cizích slov
- římské reálie, běžné latinské výroky

11. Konverzace v anglickém jazyce – AK

- prohlubování komunikativních schopností v oblastech společenského styku a oblastech každodenního života
- rozšíření slovní zásoby v návaznosti na probíraná témata
- aplikace osvojených gramatických struktur v běžných komunikačních situacích
- reálie anglicky mluvících zemí
- přehled historie anglické a americké literatury, četba úryvků v originále
- četba anglicky psaných textů z časopisů a novin v návaznosti na probíraná témata a aktuální události a jejich reprodukce
- získání základních znalostí o kultuře a životním stylu v anglicky mluvících zemích
- sestavení souvislého písemného a ústního sdělení k aktuálním událostem a dané tematice v různých formách
- upevnění a automatizace výslovnostních návyků

Komentáře nejsou povoleny.