Informace k organizaci přijímacích zkoušek nanečisto

Milí žáci 5. A 9. tříd a Vážení rodiče, přihlášených k testování nanečisto . Průběh testování nanečisto je organizován tak, aby co nejlépe simuloval průběh skutečných přijímacích zkoušek s opodstatněnými úpravami. Testy jsou sestaveny našimi vyučujícími na základě ilustračních testů zveřejněných společností Cermat včetně záznamových archů. Rádi bychom Vám sdělili několik organizačních pokynů.

Přijímačky nanečisto proběhnou 16. 2. 2018. Dostavte se prosím s dostatečným časovým předstihem. Ve 14:00 bude již zahájena administrace testů ve třídách.

Po vstupu do budovy prosím uhraďte manipulační poplatek 100Kč. Po jeho uhrazení Vám bude předán ústřižek s třímístným evidenčním číslem. Tento ústřižek předejte testovanému žákovi. Ten vepíše evidenční číslo do příslušné kolonky na záznamovém archu pro jednotlivé testy. Ústřižek uschovejte pro pozdější použití.

Žáci si ke zkouškám přinesou 2 propisovací tužky s modrou nebo černou náplní a rýsovací potřeby.

V úvodní administraci jednotlivých testů žáci obdrží testové sešity a záznamové archy. Po skončení testování si žáci mohou ponechat testové sešity, záznamové archy však odevzdají vyučujícím pro pozdější vyhodnocení výsledků. Po závěrečné administraci každého testu a krátké přestávce budou žákům sděleny správné odpovědi jednotlivých úloh. Doporučujeme proto, aby své odpovědi zapsali nejen povinně do záznamových archů, ale i do testových sešitů (které si ponechávají), pro následné porovnání své odpovědi s odpovědí správnou.

Po skončení obou testů budou od 17:30 v jednotlivých třídách (dle rozpisu) k dispozici vyučující pro zodpovězení případných dotazů a objasnění nejasností týkajících se jednotlivých úloh.

V průběhu následujícího týdne budou na webových stránkách školy zveřejněny výsledky jednotlivých testů i výsledky souhrnné. Své umístění nanečisto zjistíte na základě předaného evidenčního čísla.

Prosíme o dodržení stanoveného harmonogramu a o klid na chodbách. Chcete-li vyčkat v budově, můžete využít učeben v přízemí budovy.

Harmonogram