Nabídka volitelných seminářů pro školní rok 2018/2019

 

Žáci tříd 3. A, 3. B, 7. A8

V souladu s učebním plánem gymnázia si povinně zvolíte třetí a čtvrtý volitelný předmět, které budete navštěvovat v posledním ročníku gymnázia. Oba předměty budou tříhodinové. Semináře, které již navštěvujete, budou ve čtvrtém ročníku tříhodinové! Není možná volba stejných seminářů ve třetím a čtvrtém ročníku. Každý žák musí mít čtyři různé volitelné předměty.
V posledním ročníku nebudete mít předměty: fyzika, biologie, chemie.
Obsahem profilové části maturitní zkoušky z předmětů – (matematika, fyzika, chemie, biologie, základy spol. věd, dějepis, zeměpis, estetika a další cizí jazyk) je určitá část učiva příslušných volitelných předmětů.
V rámci společné nebo profilové části maturitní zkoušky musíte vykonat zkoušku z cizího jazyka.
Volbu proveďte uváženě tak, abyste se dobře připravili k maturitní zkoušce a na VŠ. Součástí volitelných předmětů je vypracování a obhájení seminární práce.
O požadavcích k přijímacím zkouškám na VŠ se můžete informovat u výchovného poradce.

Termín odevzdání přihlášek: 8. února 2018 (přihlášku obdržíte během ledna)

Předkládáme Vám stručnou charakteristiku volitelných předmětů, ze kterých můžete vybírat

1. Seminář a cvičení z fyziky – FS

 • cílem semináře je příprava k maturitě, přehled, prohloubení a procvičení středoškolské fyziky s důrazem na vzájemnou souvislost různých oblastí fyziky a příbuzných oborů
 • příprava k přijímacím zkouškám na VŠ
 • řešení složitějších fyzikálních úloh, vypracování testů podobných testům na VŠ
 • využití Internetu ve vhodných případech

2. Seminář a cvičení z chemie – ChS

 • prohloubení a procvičování učiva z chemie obecné, anorganické, organické, analytické a biochemie
 • práce s odbornou a cizojazyčnou literaturou
 • práce na PC, informace z Internetu
 • příprava na maturitní zkoušku a přij. zkoušky na VŠ
 • praktické dovednosti v chemické laboratoři

3. Seminář a cvičení z matematiky ? MS

 • procvičení a prohloubení učiva matematiky ze základních hodin na vyšším gymnáziu s hlavním důrazem na přípravu ke společné (písemné) části maturity z matematiky
 • náplní učiva mj. úpravy výrazů, řešení všech typů rovnic a nerovnic, grafy funkcí, goniometrie a další
 • procvičení příkladů z přijímacích zkoušek na VŠ

4. Informačně technologický základ ? ITZ (k nové maturitní zkoušce)

 • Informace a informační zdroje – práce s informacemi; informace a metainformace
  • druhy informačních zdrojů; relevance a kvalita informačních zdrojů
  • etické a právní normy při práci s informacemi, ochrana autorských práv
  • ergonomie a hygiena práce s PC, ICT pro osoby s handicapem
 • Hardware – komponenty počítače a jejich funkce, digitální záznam informací
  • periferní zařízení
  • práce s počítačem a periferními zařízeními
  • využití počítače v propojení s dalšími zařízeními (digitální fotoaparát, mobil apod.)
 • Software – principy operačních systémů
  • práce v operačním systému
  • práce s daty
  • druhy operačních systémů, aplikační programy a jejich typy
  • programovací jazyky
  • bezpečnostní pravidla při používání počítače (aktualizace operačního systému a aplikací, ochrana proti virům apod.)
 • Počítačové sítě – orientace v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítía sítí GSM
  • internet, komunikace, automatická aktualizace, antivirové zabezpečení

5. Seminář z latiny – LaS – základy

 • seminář je vhodný pro žáky, kteří chtějí studovat lékařství a humanitní obory na VŠ
 • základy latinského tvarosloví, konjugace, deklinace substantiv a adjektiv
 • stupňování přídavných jmen, číslovky základní a řadové, adverbia – akuzativ s infinitivem

a nominativ s infinitivem

 • výklad římských reálií, antika
 • cizí slova, jejich původ v latině, latinské citáty, výroky

6. Estetický seminář – EsS

 • dějiny umění – umění jako obraz své doby
 • dějiny hudby
 • hudební teorie a terminologie, poslech děl, zařazení, rozbor
 • architektura a krajina, prostředí života
 • evropská výtvarná kultura a mimoevropské umění – regionální umění
 • absolvování semináře je nezbytné pro maturitu z profilového předmětu Estetická výchova
 • seminář je vhodný pro žáky, kteří se budou hlásit na umělecké školy, pedagogické fakulty a pod.

7. Psaní na PC (Metodou ? ZAV)

 • zvládnutí klávesnice, možnost i výuky doma (využití programu ZAV ve škole zdarma)
 • získání dovednosti psaní na klávesnici všemi deseti
 • základní seznámení s normou ČSN 01 6910 (životopis, žádost, korespondence)

8. Konverzace v německém jazyce – NK

 • rozšiřování slovní zásoby a zdokonalení řečových dovedností
 • cvičení sluchové paměti, reprodukce slyšených textů
 • čtení a rozbor úryvků z literárních děl, prohlubování znalostí reálií německy mluvicích zemí
 • práce s časopisy, velké osobnosti německé a rakouské kultury
 • diskuse k aktuálním politickým tématům
 • korespondence úřední, navazování osobních kontaktů
 • využití Internetu, spolupráce s partnerskou školou
 • příprava k maturitní zkoušce, aplikace vědomostí k aktivnímu užití v praxi

9. Konverzace v anglickém jazyce – AK

 • prohlubování komunikativních schopností v oblastech společenského styku a oblastech každodenního života
 • rozšíření slovní zásoby v návaznosti na probíraná témata
 • aplikace osvojených gramatických struktur v běžných komunikačních situacích
 • reálie anglicky mluvících zemí
 • přehled historie anglické a americké literatury, četba úryvků v originále
 • četba anglicky psaných textů z časopisů a novin v návaznosti na probíraná témata a aktuální události a jejich reprodukce
 • získání základních znalostí o kultuře a životním stylu v anglicky mluvících zemích
 • sestavení souvislého písemného a ústního sdělení k aktuálním událostem a dané tematice v různých formách
 • upevnění a automatizace výslovnostních návyků

10. Konverzace ve španělském jazyce – ŠK

 • prohlubování komunikativních schopností v oblastech společenského styku a oblastech každodenního života
 • rozšíření slovní zásoby v návaznosti na probíraná témata
 • aplikace osvojených gramatických struktur v běžných komunikačních situacích
 • reálie španělsky mluvících zemí
 • četba španělsky psaných textů z časopisů a novin v návaznosti na probíraná témata a aktuální události a jejich reprodukce
 • získání základních znalostí o kultuře a životním stylu ve španělsky mluvících zemích
 • upevnění a automatizace výslovnostních návyků

11. Konverzace v ruském jazyce ? RK

 • upevnění znalostí písemné i tištěné azbuky, plynulého čtení a psaní
 • psaní na ruské klávesnici
 • gramatika v rozsahu učebnice Klass (1. ? 3. díl)
 • témata: osobní charakteristika, bydlení, škola, obchody, stravování, kultura a umění, Moskva, Petrohrad

12. Seminář z deskriptivní geometrie – DgS

 • seminář je velmi vhodný pro budoucí studenty technických oborů – stroj. fakulty, architektury apod.
 • základní zobrazovací metody – kótované promítání, Mongeovo promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání
 • určování vzájemných poloh bodů, přímek a rovin
 • konstrukce kuželoseček
 • zobrazování jehlanu, hranolu, oblých těles (koule, válec, kužel) a jejich řezy

13. Základy podnikání a projektové řízení – ZPPŘ

 • Měkké manažerské dovednosti (SWOT, Brainstorming, zpětná vazba, týmová práce, time management, komunikace a vyjednávání, řešení problémů a konfliktů)
 • Základy projektového řízení
 • Základy podnikání (právní úprava, daně a účetnictví, ekonomika obchodu, personalistika)
 • Řízení podnikatelských plánů a projektů (LogFrame, harmonogram, rozpočet)
 • Analýzy (trhu, cílových skupin, konkurence, finanční, rizik)
 • Marketing

14. Seminář 3D grafiky

 • matematický model scény, vrcholy, hrany a plochy, primitivní tělesa a jejich transformace
 • fyzická transformace objektu, úpravy objektu pomocí modifikátorů
 • použití polí objektů, frames ap. jako řešení opakujících se objektů (sloupořadí, žaluzie, řetěz, zip…)
 • materiály – fyzikální vlastnosti povrchu a jejich reprezentace pomocí shaderů, fyzická reprezentace plasticity versus použití bump map
 • světla a jejich použití ve scéně
 • kamery a jejich vlastnosti, typ kamery, nastavení optiky, zaostření a hloubka ostrosti
 • rendering – renderovací engine, nastavení renderingu, řešení běžných chyb renderingu
 • jednoduchá animace na základě klíčových snímků
 • případné další rozšiřujcí učivo
 • inverzní kinematika (spojení objektů, kostra objektu…)
 • použití částicových vlastností materiálů (vlasy, srst, tráva, déšť…)
 • reálná fyzika ve 3D modelování – gravitace, materiálové vlastnosti (látka, dým, kapalina…)

15. Seminář a cvičení z molekulární biologie a genetiky

 • Opakování a prohlubování učiva z molekulární biologie a genetiky
 • Řešení příkladů z genetiky
 • Dovednosti a znalosti vhodné ke studiu na přírodovědeckých a lékařských fakultách

Žáci tříd 2. A, 2. B, 6. A8

V souladu s učebním plánem gymnázia si povinně zvolíte dva předměty, které budete navštěvovat ve třetím (sedmém) a čtvrtém (osmém) ročníku. Jedná se o dvouleté předměty, které jsou ve třetím (sedmém) ročníku dvouhodinové, ve čtvrtém (osmém) ročníku tříhodinové.
Ve čtvrtém (osmém) ročníku přibudou další dva volitelné předměty, jejichž volbu provedete
v příštím školním roce. Volba těchto předmětů úzce souvisí s předměty, ze kterých budete maturovat a také s volbou vysokoškolského studia.
Obsahem profilové části maturitní zkoušky z předmětů – (matematika, fyzika, chemie, biologie, základy spol. věd, dějepis, zeměpis, programování a další cizí jazyk) je určitá část učiva příslušných volitelných předmětů. Proto důrazně doporučujeme návštěvu odpovídajícího volitelného předmětu, chcete-li z některého z těchto předmětů maturovat.
Součástí volitelných předmětů je vypracování a obhájení seminární práce.
K volbě seminářů z následující nabídky přistupujte zodpovědně! Případné změny seminářů budou možné pouze ve výjimečných a odůvodněných případech!
O požadavcích k přijímacím zkouškám na VŠ se můžete informovat u výchovného poradce.

Termín odevzdání přihlášek: 8. února 2018 (přihlášku obdržíte během ledna)

Předkládáme Vám stručnou charakteristiku volitelných předmětů, ze kterých můžete vybírat

1. Seminář a cvičení z matematiky ? MS

 • cílem výuky je zdokonalení přípravy a znalostí nutných pro studium na vysokých školách přírodovědného, technického a ekonomického směru
 • kromě zopakování a prohloubení znalostí z učiva 1. a 2. ročníku rozšiřuje učivo povinného předmětu matematika o nové části, např. maticový počet, diferenciální a integrální počet aj.
 • i některá z dalších témat semináře (např. analytická geometrie v prostoru) jsou součástí profilové zkoušky z matematiky a témat k přijímacím zkouškám na vybrané VŠ

2. Seminář a cvičení z fyziky ? FS

 • cílem semináře je příprava k maturitě, prohloubení znalostí středoškolské fyziky s důrazem na vzájemnou souvislost různých oblastí fyziky a příbuzných oborů
 • příprava k přijímacím zkouškám na VŠ
 • řešení složitějších fyzikálních úloh, vypracování testů podobných testům na VŠ
 • získávání odborných informací na Internetu

3. Seminář a cvičení z chemie – ChS

 • prohloubení a procvičování učiva z chemie obecné, anorganické, organické, analytické a biochemie
 • práce s odbornou a cizojazyčnou literaturou
 • práce na PC, informace z Internetu
 • příprava na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na VŠ
 • praktické dovednosti v chemické laboratoři

4. Seminář a cvičení z biologie – BiS

 • rozšiřování a procvičování učiva (fylogeneze organismů, orgánových soustav – živočichů i člověka)
 • základní metabolické děje
 • řešení příkladů z genetiky organismů
 • práce s odbornou literaturou, na PC, využití Internetu
 • příprava k maturitě a na přij. zkoušky na VŠ
 • získávání dovedností a návyků v různých metodách praktických cvičení

5. Informačně technologický základ ? ITZ (k nové maturitní zkoušce)

 • moderní programovací techniky
 • Databázové aplikace – základní pojmy a principy databázové aplikace a jejího použití
  • ovládání databázové aplikace
  • databáze a jejich použití při tvorbě aplikací
  • Informace a informační zdroje – práce s informacemi; informace a metainformace
 • druhy informačních zdrojů; relevance a kvalita informačních zdrojů
  • etické a právní normy při práci s informacemi, ochrana autorských práv
  • ergonomie a hygiena práce s PC, ICT pro osoby s handicapem
 • Hardware – komponenty počítače a jejich funkce, digitální záznam informací
  • periferní zařízení
  • práce s počítačem a periferními zařízeními
  • využití počítače v propojení s dalšími zařízeními (digitální fotoaparát, mobil apod.)
 • Software – principy operačních systémů
  • práce v operačním systému
  • práce s datydruhy operačních systémů, aplikační programy a jejich typy
  • programovací jazyky
  • bezpečnostní pravidla při používání počítače (aktualizace operačního systému a aplikací, ochrana proti virům apod.)
 • Počítačové sítě – orientace v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítí a sítí GSM
  • internet, komunikace, automatická aktualizace, antivirové zabezpečení

6. Společenskovědní seminář – SvS

 • navazuje na učivo předmětu základy spol. věd, rozšiřuje znalosti a praktické dovednosti v jednotlivých společenských vědách
 • v prvním roce se zaměřuje na ekonomii, psychologii, sociologii, logiku, ve druhém roce na filosofii, právo a politologii
 • náplň jedné čtvrtiny hodin mohou ovlivnit žáci
 • mezi základní prostředky bude patřit práce s rozmanitými texty, testy, ankety, soutěže, logická cvičení, besedy a diskuse

7. Dějepisný seminář – DS

 • v prvním roce – práce s historickým dokumentem, regionální historie,Valašsko, Rožnovsko
 • náboženské systémy, mytologie
 • vybrané kapitoly z dějin středověku a novověku
 • ve druhém roce – dějiny kultury, hospodářství, techniky, historický zeměpis
 • vybrané kapitoly z dějin 20. stol., prognózy pro 21. stol.
 • rozbor aktuálních problémů, výročí, exkurze

8. Seminář z geografie a geologie – GeS

 • tematická návaznost na předmět Geografie a geologie, prohloubení znalostí a především praktických dovedností a souvislostí mezi fyzickou, humánní (socioekonomickou) a regionální geografií
 • praktická příprava nejen k maturitě, ale hlavně k přijímacím zkouškám a k samotnému studiu na vysokých školách geografického, kartografického a ekonomického zaměření či ke studiu na fakultách sociálních věd (žurnalistika, politologie, mezinárodní vztahy, místní a regionální správa a rozvoj, environmentální studia ad.); všeobecný přírodní, kulturní a politický přehled
 • vybrané kapitoly jsou koncipovány na základě budoucích potřeb studentů semináře (student aktivně ovlivňuje jeho skladbu)
 • samostatná práce s odbornou literaturou, atlasy a zejména s internetovými zdroji, datovými a mapovými podklady (světové geografické databáze, Český statistický úřad, veřejné mapové portály aj.), analýza a interpretace dat v souvislostech, aktivní řešení problémů
 • praktická kartografie ? GIS, dálkový průzkum Země, tvorba map
 • týdenní aplikované terénní cvičení (společně s BiS)
 • využití obrázků, schémat, grafů; dokumentů, studentských referátů, moderované diskuse; aktivní obhajoba seminární práce vs. její oponentura

9. Seminář z deskriptivní geometrie – DgS

 • seminář je velmi vhodný pro budoucí studenty technických oborů – stroj. fakulty, architektury apod.
 • základní zobrazovací metody – kótované promítání, Mongeovo promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání
 • určování vzájemných poloh bodů, přímek a rovin
 • konstrukce kuželoseček
 • zobrazování jehlanu, hranolu, oblých těles (koule, válec, kužel) a jejich řezy

10. Seminář z latiny – LaS

 • základy latinského tvarosloví – konjugace, deklinace substantiv a adjektiv, stupňování přídavných jmen – číslovky, základní, řadové, příslovce
 • základní vazby: akusativ s infinitivem, nominativ s infinitivem
 • výklad antické kultury a vzdělanosti, používání cizích slov
 • římské reálie, běžné latinské výroky

11. Konverzace v anglickém jazyce – AK

 • prohlubování komunikativních schopností v oblastech společenského styku a oblastech každodenního života
 • rozšíření slovní zásoby v návaznosti na probíraná témata
 • aplikace osvojených gramatických struktur v běžných komunikačních situacích
 • reálie anglicky mluvících zemí
 • přehled historie anglické a americké literatury, četba úryvků v originále
 • četba anglicky psaných textů z časopisů a novin v návaznosti na probíraná témata a aktuální události a jejich reprodukce
 • získání základních znalostí o kultuře a životním stylu v anglicky mluvících zemích
 • sestavení souvislého písemného a ústního sdělení k aktuálním událostem a dané tematicev různých formách
 • upevnění a automatizace výslovnostních návyků

Komentáře nejsou povoleny.