GDPR

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, adresa:  Koryčanské Paseky 1725
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00843393, email: gymroznov@gymroznov.cz, tel: 571 685 061, ID datové schránky: vi3vtj4 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“).

V rámci zajišťování svých činností provádí Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • přijímací řízení do prvních ročníků
 • zajištění základního a středního vzdělávání
 • zapojení do vzdělávacích programů Evropské unie
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků

Informace o zpracování osobních údajů:

 • Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
 • Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.
 • Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 • Máte právo:
  • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané Gymnáziem R.p.R. jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Svá práva vůči Gymnáziu RpR uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

adresa: Koryčanské Paseky 1725, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, email: poverenec.oou@gymroznov.cz, tel. 571 685 063, ID datové schránky: vi3vtj4

Komentáře nejsou povoleny.