Terénní cvičení BiS a GeS v Jedovnicích

V květnu se zájemci z řad studentů biologického a geografického semináře vypravili na tradiční terénní cvičení do Jedovnic, během kterého se vymanili ze stereotypu výuky mezi zdmi tříd a sáhli si na tolik potřebnou praktickou terénní práci.

První den si cestu do Jedovnic proložili návštěvou PřF MU Brno. Biologičtí seminárníci navštívili zdejší botanickou zahradu s vyhlášenými skleníky. Zde se seznámili s rostlinami typickými pro tropický deštný prales, subtropickými druhy, sukulenty vyskytujících se v různých aridních oblastech světa, s evolučně původními skupinami rostlin jako jsou kapradiny a cykasy a s masožravkami vyhledávající na živiny chudá stanoviště. Dozvěděli se o adaptacích rostlin v jednotlivých biomech a dokonce ochutnali nektar z tropické orchideje. Pro geografy pak připravil klimatolog Geografického ústavu PřF a skvělý kamarád dr. Lukáš Dolák intenzivní odpoledne, během kterého byli seznámeni s vysokoškolskou výukou této neobvykle pestré vědy. Samotný dr. Dolák se krom náročné organizace celého “geofestivalu” ujal tématu studia meteorologie, klimatologie a klimatických změn. Laboratoř environmentální geografie a studium fyzické geografie přiblížil přímo doc. Zdeněk Máčka. Obory sociální geografie a možnosti uplatnění socioekomických geografů v praxi představil dr. Robert Osman. Studium kartografie, geoinformatiky a tvorbu netušených mapových aplikací představil doktorand Mgr. Šimon Leitgeb. Vyvrcholením celého programu pak byla ukázka organizace, infrastruktury a působení našich polárníků na české vědecké stanici Johana Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě přímo od manažera a organizátora těchto vědeckých výprav dr. Pavla Kaplera. Děkujeme!

Po přejezdu do Jedovnic se druhý den biologové ve skupinách zaměřili na fytocenologické snímkování rozličných ekosystémů přilehlého okolí, zatímco geografové se i za pomoci našeho absolventa dnes studenta fyzické geografie Dominika Holiše rovněž skupinově věnovali mapování krajiny, hledání významných krajinných prvků či indikátorů a hledání opatření pro jejich management.

Třetí den se biologové vydali na hromadnou zoologickou vycházku, na které zaznamenávali výskyt především zástupců aviafauny a vyzkoušeli si zacházení se síťkou na lov planktonu. Z plánovaného lovu hmyzu z důvodu nepřízně počasí bohužel sešlo. Geografové měli za cíl pomocí SWOT analýzy vypracovat plán možností dalšího rozvoje Autocampu Olšovec, v němž jsme byli ubytováni. V odpolední části obě skupiny navštívily první krasové útvary Moravského krasu, prohlédly si unikátní Rudické propadání, v němž se Jedovnický potok “ztrácí” pod zemí, odkud se “vynoří” až o 12 km dále, u Býčí skály severně od Brna, vápencové skály Kolíbky či majestátní Klímovy závrty.

Čtvrtý den se obě skupiny vydaly na cca 20 km túru napříč Moravským krasem ze Sloupu přes Pustý žleb, Koňský spád s nádherným výhledem do krasových žlebů, samozřejmě propast Macochu, Kateřinskou jeskyni, Suchý žleb a Vilémovice až do kempu v Jedovnicích. Biologové zkoumali botanickou a zoologickou skladbu krasu či vegetační inverzi ve žlebech a geografové mapovali krasové tvary reliéfu (jeskyně, propasti, skalní brány, ponory a vyvěračky, závrty, škrapy ad.), případně zaznamenávali nevhodné zásahy člověka v CHKO.

Všechny večery se nesly v uvolněné atmosféře ohňů, společných posezení, povídání a prezentací výsledků celodenní práce. Věříme, že všichni účastníci se poslední, pátý den vraceli domů spokojení a nabytí novými dovednostmi přímo z terénu!

Na závěr je třeba neopomenout mimo výše zmíněné pracovníky GÚ PřF MU ještě veliký dík doc. Eduardu Hofmannovi z PdF MU za nezištné poskytnutí a také dodání různých nezbytných pomůcek, studijních materiálů a mapových podkladů, se kterými jsme během týdne mohli pracovat, a bez kterých by terénní cvičení sotva mělo takovou úroveň.

Těšíme se příští rok s novými seminárníky zase na značkách!

Richard Ehl a Jan Marek